Doňdurylan we sagdyn Coriander Puree

Koriander baldaklarynyň we ýapraklarynyň aýratyn tagamy bar we köplenç bezeg we tagamy ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.adamlar iýmegi halaýan iň oňat gök önümleriň biridir. Korianderde köp üýtgäp durýan ýag bar, onuň aýratyn ysy iberilen üýtgäp durýan ýagdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Koriander baldaklarynyň we ýapraklarynyň aýratyn tagamy bar we köplenç bezeg we tagamy ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.adamlar iýmegi halaýan iň oňat gök önümleriň biridir. Korianderde köp üýtgäp durýan ýag bar, onuň aýratyn ysy iberilen üýtgäp durýan ýagdyr.Balyk tutulýan etiň ysyndan dynyp biler, şonuň üçin balyk önümlerini aýyrmagyň we tagamyny ýokarlandyrmagyň täsin täsirini oýnap bilýän käbir tagamlara biraz koriander goşuň.

Koriander ýokumly maddalara baý, şol sanda C witamini, karotin, B1 witamini, kalsiý, demir, fosfor, magniý we ş.m. ýaly minerallar. dalagy oýarmak.Korianderde kaliý malaty we ş.m. bar.Korianderde adaty gök önümlerden has köp mukdarda C witamini bar, ortaça adam C witaminiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 7-10 gram koriander ýapragyny iýip biler;Silantrodaky karotin pomidor, noýba we hyýardan 10 esse ýokarydyr.

image001
image003

Parametrler

Harydyň beýany IQF kesilen koriander
Arassa agram 32 OZ (908g) / sumka
Organiki ýa-da adaty Diňe adaty
Gaplamanyň görnüşi 12 halta / karton
Saklamak usuly Doňdurylan -18 below aşakda saklaň
Kartonyň ölçegi 23.5 × 15.5 × 11 aralygy
Pallet TiHi 5 × 7 karton
Palet L × H × W. 48 × 40 × 83 in
Bölümler / palet 420 halta

Kompaniýanyň tertibi

Adamlara gönükdirilen, deňagramly, ýokary hilli we innowasiýa ideýalary zawodymyzyň işleýiş usulydyr. Şeýle hem hil ilki bilen biziň ýörelgesimizdir. Bize hyzmatdaşlyk edýän we goldaw berýän dünýädäki hyzmatdaşlarymyza tüýs ýürekden sag bolsun aýdýarys we Şeýle hem, täze müşderileriň ikisiniňem has gowy geljegi üçin biziň bilen habarlaşmagy we hyzmatdaşlygy üçin hoş geldiňiz. “Better Life Foods, Inc.” azyk önüm öndürijilerine içerki paýlanyş mümkinçiliklerini üpjün etmek üçin Kaliforniýa ştatynyň Söwda şäherçesinde ammar ammaryny hem saklaýar. Üpjünçilik zynjyrymyz we müşderilerimiz üçin iň oňat girdeji gazanmak üçin yzygiderli gözlegde.Ekin meýdanlarynda işleýän daýhanlardan başlap, öýlerindäki peýdaly maddalardan taýýarlanan lezzetli naharlardan lezzet alýanlara çenli “Better Life Foods” öz synpynda iň oňat bolmak üçin köp işleýär!


  • Öňki:
  • Indiki: