Organiki sarymsak seriýasy hehli görnüşli tagamlar zerur

Sarymsak (Allium sativum) Amaryllis (liliýa) maşgalasynyň agzasy bolup, sogan, sogan, sogan we leňňe bilen baglanyşykly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Sarymsak (Allium sativum) Amaryllis (liliýa) maşgalasynyň agzasy bolup, sogan, sogan, sogan we leňňe bilen baglanyşykly.Sarymsak medeniýetleriň köpüsinde esasy maddadyr we şonuň üçin bütin dünýäde ösdürilip ýetişdirilýär.Bütin dünýäde Hytaý 2330 tonna sarymsak öndürýän iň uly ýurtdyr ýa-da 2020-nji ýylda dünýädäki 72,8%.

Sarymsak pudagynda öňdebaryjy hökmünde has gowy durmuş iýmitleri köp ýyl bäri organiki gök önümleri ekmekde we gaýtadan işlemekde işleýär we doly organiki gök önümleri ekmek we gaýtadan işlemek ulgamyny emele getirýär.Önümleriň hilini we bäsdeşligini ýokarlandyrmak üçin Täze Sarymsagy öndürmek we gaýtadan işlemek üçin köp tagalla edýäris.

Täze, amatly, ulanylýar: pizza, çörek bişirilýän çörekler, makaron souslary, salat geýimleri, ýakymly zatlar, çorbalar, çorbalaryň düýbi, suwa düşürilýär, ýaýradylýar, marinadlar, taýýarlanan önümler, deňiz önümleri we tagamly tagamlar.

Iň ýönekeý zatlar hem täze saýlanylanda we bişirilende täze belentliklere ýetýär. Tebigatdan organiki sarymsak, adamlaryň saglygynyň gorag hudaýydyr. Sowuk bilen baglanyşykly alamatlara garşy göreşmek üçin sarymsak, esasanam witamine baý beýleki iýmitler bilen kabul edilse ajaýyp iýmit bejergisidir. Ak gan öýjükleriniň ýokançlyklara garşy göreşmegine itergi berýän C.

202108072214414244
202108251023219028

Önümiň görnüşi

Ine, iň meşhur Organiki sarymsak önümlerimiz:
* Organiki sarymsak - ýorunja, dogralan, kesilen, dilimlenen,
* Organiki gowrulan sarymsak - ýorunja, dogralan, kesilen, dilimlenen,
* Organiki sarymsak püresi
* Organiki gowrulan sarymsak püresi
* Organiki ýokary tagamly sarymsak püresi

Önümlerimiziň sanawynda organiki ýaly has köp wariant görüp bilersiňiz!

202108072214223483

Kompaniýanyň tertibi

Biziň maksadymyz, Amerikanyň bazaryna iň oňat Aziýa tagamlaryny getirmek üçin iň ösen ylym we tehnologiýany adaty Aziýa tagamlary bilen birleşdirmek, şol bir wagtyň özünde Amerikan bazarynyň isleglerine görä Amerikan we Aziýa tagamlaryny birleşdirýän täze önümleri döredijilikli hödürlemek.Netijeli we täsirli bölek we iýmit hyzmat kanallarymyzyň üsti bilen, “sagdyn”, “amatly” we “lezzetli” maksatlarymyza laýyk gelýän öýler, restoranlar we ofisler üçin nusgawy Aziýa tagamlaryny döredýäris.

Jikme-jiklikler üstünligi ýa-da şowsuzlygy kesgitleýär, garaýyş hemme zady kesgitleýär.Diňe hilini has gowulaşdyrmak we hilini ýokarlandyrmak üçin hil barada aşa güýçli düşünjä eýe bolmak, Befe-iň hilini has gowulaşdyryp biler.

Hil, has gowy durmuş iýmitleri arkaly üstünlik hemişelik we üznüksiz ösüp biler.


  • Öňki:
  • Indiki: