Asparagus näzik dokumasy we baý iýmitlenişi

Asparagusyň selen düzümi adaty gök önümlerden has ýokary, selen baý kömeleklere ýakyn, hatda deňiz balyklary we karides bilen deňeşdirilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Hytaý häzirki wagtda asparagus öndürýän iň uly ýurt bolup, 2010-njy ýylda 6 960 357 tonna öndürip, beýleki ýurtlardan (Perudan 335,209 tonna we Germaniýa 92,404 tonna) öňde durýar.Hytaýdaky garaguş, Jiangsu welaýatynyň Sýuçhououda we Şandong welaýatynyň Heze şäherinde has köp jemlenendir.Mundan başga-da, Çongming adasynyň paýlanyşy hem bar.Demirgazykdaky gury meýdanlarda ösdürilip ýetişdirilýän asparagusyň hili, günortadaky çyg meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilenden has gowydy.Gurak meýdanda asparagus baldakda az mukdarda suw bolýar we has tagamly bolýar.Çöl meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilen garaguş has köp suw siňdirýär we has çalt ösýär.Asparagus B witamini, A witamini, fol turşusy, selen, demir, marganes, sink we beýleki mikroelementlere baýdyr.Asparagusda dürli aminokislotalar bar.

20210808180422692
202108081804297132
202108081804354790
202108081804413234

Asparagusyň täsiri we täsiri

Asparagus asparagaceae degişlidir, daş diao serwi, köp ýyllyk kök ösümlikleri hem diýilýär.
Asparagusyň iýilýän bölegi onuň ýaş baldagy, baldagy näzik we süýümli, terminaly tegelek, göwrümi ýakyn, hasylyň açylmazyndan ozal hasylynyň reňki ak we ýumşak, ak asparagus diýilýär;Lightaş baldaklar ýagtylyga sezewar bolanda ýaşyl öwüsýär we ýaşyl asparagus diýilýär.Ak garaguş konserwirlenýär we ýaşyl asparagus täze berilýär.
Asparagusyň nirede ösendigine garamazdan, gün şöhlesine düşen badyna ýaşyl öwüsýär.Ony ýere gömmek ýa-da kölege bermek, asparagusyň reňkini ýitirer.
Asparagus näzik gurluşy we baý iýmitlenmegi bilen seýrek ösümlikdir.Ak we näzik eti, hoşboý ysly we hoşboý ysly tagamy sebäpli, asparagusda köp protein bar, ýöne dünýäde, Europeanewropa we Amerika ýurtlarynda, uly banketlerde meşhur bolan ýag, täze we güýçlendiriji zat ýok, bu nahar adaty zat.

1. rak keseline, çişe garşy
Asparagus rak keseline garşy elementleriň - seleniň düzümine baý, rak keseliniň bölünmeginiň we ösmeginiň öňüni alýar, kanserogenleriň işjeňligini saklaýar we detoksifikasiýany çaltlaşdyrýar, hatda rak kesel öýjüklerini hem tersine alýar, bedeniň immunitetini güýçlendirýär, antikorlaryň emele gelmegine kömek edýär, rak keseline garşylyk;Mundan başga-da, fol turşusynyň we nuklein kislotasynyň güýçlendiriji täsiri, düwnük öýjükleriniň ösüşine täsir edip biler.Asparagusyň öt haltasy, öýken ragy, deri düwnük keseli we ähli düwnük keselleri üçin aýratyn peýdalary bar.

2. gan damarlaryny goramak, ýagy azaltmak
Asparagus gan damarlaryny goraýar we gan ýaglaryny arassalamaga kömek edýär.Asparagusda şeker, ýag we süýüm az.Şeýle hem baý yz elementleri bar, belogyň düzümi ýokary bolmasa-da, aminokislotanyň düzümine laýyk gelýär.Şonuň üçin garaguşy yzygiderli iýmek giperlipidemiýanyň we ýürek-damar keselleriniň hem öňüni alyp biler.

3. düwünçegiň beýniniň ösmegine kömek etmek
Göwreli aýallar üçin garaguşda fol turşusy köp, asparagusyň yzygiderli iýilmegi düwünçegiň beýniniň ösmegine kömek edip biler.

4. Detoksifikasiýa, ýylylygy arassalamak we diurez
Asparagus ýylylyk diurezini arassalap biler, has köp peýdalanyp biler.Böwrek keseli üçin asparagus detoksifikasiýa diureziniň belli bir gözegçilik täsirine eýedir, asparagus çaýyny içseňizem ýa-da asparagus iýeniňizden soň, ýarym sagat ganda we böwrekde toksinleri doly çykaryp biler, peşew, esasanam bulaşyklyk, ysly we adaty peşew çykaryp biler. tapawudy görnüp dur, soň bolsa peşew etmek üçin derrew arassa suw alyň, üýtgeşik ys ýok.

5. Agramyňyzy ýitiriň we alkogoly bejeriň
Asparagus horlanyp bilýän gowy iýmit materialydyr.Dogry mukdarda maşkdan başga-da, horlanmak üçin nahar hökmünde dogry ulanylyp bilner.Bu iýmit materialy dürli däneli porsy bilen gabat gelýär, bu horlanmak üçin agşamlyk nahary ýaly gaty gowy.
Mundan başga-da, asparagusdaky arassalanan madda alkogol katabolizmasynyň tizligini ýokarlandyryp, serhoşuň has çalt bejerilmegine kömek edip biler.Asparagus ekstrakty ýok bolsa, içgiden öň ýa-da soň asparagus iýmek hem serhoşlygy ýok edip, asylgy durmagyň öňüni alyp biler.Gözlegçiler, asparagusda antihangover häsiýetleriniň ýokary temperaturada bişirilenden soňam durnukly bolýandygyny bellediler. Asparagusy içmezden ozal iýmek kelle agyryny, ýürek bulanmagy, gusmagy we beýleki alamatlary ýeňilleşdirip biler.

6. Salkyn ot
Adaty hytaý lukmançylyk kitaplarynda asparagusyň süýji, sowuk we zäherli däldigini, ýylylygy arassalamak we peşew çykarmak täsirini ýetirýän "uzyn gök önüm" diýilýär.Summeragny, tomusda agzy gurak bolsa-da, maşkdan soň teşne, gyzzyrma we suwsuzlyk bolsa, ýylylygy arassalamak we suwsuzlygy ödemek üçin asparagus iýip bolýar.Elbetde, tomusda hem sowuk, hem-de güýçlendiriji ot täsiri.

7. asuda we asuda, ýadawlyga garşy
Asparagusda dürli witaminler we mikroelementler bar, belok düzüminde adam bedeni üçin zerur bolan dürli aminokislotalar bar.Adaty hytaý lukmançylygy, asparagusyň ýylylygy arassalamak we detoksifikasiýa etmek, inini iýmitlendirmek we suw üçin peýdalydygyna we gipertoniýa we ýürek kesellerine näsaglara belli bir kömekçi bejeriş täsiriniň bardygyna ynanýar.Asparagusy yzygiderli iýmek nerwleri köşeşdirip, ýadawlygy aýyryp biler.

8. keseliň öňüni almak,
Asparagusyň düzümindäki asparagin adam bedenine köp aýratyn fiziologiki täsir edýär.Bedeniň alyş-çalşyny gowulaşdyryp, ýadawlygy aradan aýyryp, fiziki güýji güýçlendirip bilýän we gipertoniýa, ýürek kesellerine, ödemlere, nefritlere, ganazlyga we artritlere belli bir öňüni alyş we bejeriş täsirleri berýän aspartik kislotany öndürmek üçin gidroliz edildi.


  • Öňki:
  • Indiki: