Saglyk çylşyrymly King Organiki seriýalary

Iň oňat durmuş iýmitleri, iýmit önümleri üçin çig mal önümleri bilen doldurylan Organiki goşmaça Wirgin Zeýtun ýagyny hödürleýär: Pitsa, biftek, gyzyl et sousy bilen makaron, antipasto, et pirogy, sygyr eti we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görnüşi

Ine, iň meşhur “Krispy” önümlerimiz:
* Organiki goşmaça Wirgin Zeýtun ýagy, sarymsak bilen guýulýar
* Organiki goşmaça Wirgin Zeýtun ýagy çişik zynjyr bilen guýulýar
* Organiki goşmaça Wirgin Zeýtun ýagy, çişik çaýlar bilen guýulýar
* Organiki goşmaça Wirgin Zeýtun ýagy, çişikli şallot bilen guýulýar

Önümlerimiziň sanawynda organiki ýaly has köp wariant görüp bilersiňiz!

202203052032232256

Kompaniýanyň tertibi

Biziň iş syýasatymyz: "adamlara gönükdirilen, ajaýyp hil, öňdebaryjy we innowasiýa, ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döretmek".Ekin meýdanlarynda ösýän daýhanlardan başlap, öýümizdäki iýmitlerden lezzet alýan sarp edijilere çenli olary bir görýäris we önümlerimiz olary “saglyk”, “abadançylyk” we “ösüş” maksatlarymyz arkaly baglanyşdyrýar.Täze bölek satuw önümlerimiz, ösümlik önümleriniň deňiz önümleri çow mein, gök önüm gowrulan tüwi, küýze stikerleri, bahar rulonlary, ýörite otlar we ABŞ-nyň ähli esasy bölek bazarlary üçin ýörite gök önümler ýaly ösen Aziýa bişirilen iýmitleri hödürledi. organiki, glýutsiz we GMO däl görnüşleri öz içine alýan ingredientler, otda gowrulan tagamly gök önümler, garylan gök önümler / miweler we tagamly, çalt we taýýarlamak üçin "Krispy King" marka önümi ýaly özboluşly önümleri döredýäris. Her bir öňe gidiş ädimde önümiň hilini diňe SOP laýyklykda berk öndürmek üpjün edilip bilner.

Jikme-jiklikler üstünligi ýa-da şowsuzlygy kesgitleýär, garaýyş hemme zady kesgitleýär.Diňe hilini has gowulaşdyrmak we hilini ýokarlandyrmak üçin hil barada aşa güýçli düşünjä eýe bolmak, Befe-iň hilini has gowulaşdyryp biler.

Hil, has gowy durmuş iýmitleri arkaly üstünlik hemişelik we üznüksiz ösüp biler.


  • Öňki:
  • Indiki: