Qualityokary hilli organiki çilli seriýasy

Has oňat durmuş iýmitleri, ýumşak we ýakymly islendik sous ýa-da tagam bilen ajaýyp gidýän birnäçe burç hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Jalapeno, yssylygy we ýumşaklygy bilen belli bolan inçe we orta burç.Bu at, ösen welaýatyndan - Werakruz, Jalapa.1999-njy ýylda ABŞ-da 5500 gektar ýer ekildi, ýöne köpüsi Nýu-Meksikonyň günortasynda we Tehasyň günbatarynda ekildi.

Meksikanyň kenar ýakasyndaky Jalapeno has ýokary giňişlikde, gün şöhlesiniň we suwuň ýeterlik derejede ösmegi üçin örän amatlydyr, has möhümi toprakda baý yz elementleri we minerallar bar, haleý bu gurşawda mourino burçuny iberýär we ähli iýmit maddalary diýen ýaly ösdürilýär. siňdiriş tebigaty ony dünýäniň iň gowy burç hiliniň birine öwürýär.

202108081636322090
20210808163658521
202108081636477861
202108081636538337

Önümiň görnüşi

Ine, iň meşhur önümlerimiz:
* Organiki gyzyl / ýaşyl çilli tutuşlygyna
* Organiki gyzyl / ýaşyl çilli pure
* Gyzyl jaň burç kesilen / dilimlenen
* Greenaşyl jaň burç kesilen / dilimlenen
* Jalapeno Puree

Önümlerimiziň sanawynda organiki ýaly has köp wariant görüp bilersiňiz!

202108081636392044

Kompaniýanyň tertibi

Biziň iş syýasatymyz: "adamlara gönükdirilen, ajaýyp hil, öňdebaryjy we innowasiýa, ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döretmek".Ekin meýdanlarynda ösýän daýhanlardan başlap, öýümizdäki iýmitlerden lezzet alýan sarp edijilere çenli olary bir görýäris we önümlerimiz olary “saglyk”, “abadançylyk” we “ösüş” maksatlarymyz arkaly baglanyşdyrýar.Täze bölek satuw önümlerimiz, ösümlik önümleriniň deňiz önümleri çow mein, gök önüm gowrulan tüwi, küýze stikerleri, bahar rulonlary, ýörite otlar we ABŞ-nyň ähli esasy bölek bazarlary üçin ýörite gök önümler ýaly ösen Aziýa bişirilen iýmitleri hödürledi. organiki, glýutsiz we GMO däl görnüşleri öz içine alýan ingredientler, otda gowrulan tagamly gök önümler, garylan gök önümler / miweler we tagamly, çalt we taýýarlamak üçin "Krispy King" marka önümi ýaly özboluşly önümleri döredýäris. Her bir öňe gidiş ädimde önümiň hilini diňe SOP laýyklykda berk öndürmek üpjün edilip bilner.

Jikme-jiklikler üstünligi ýa-da şowsuzlygy kesgitleýär, garaýyş hemme zady kesgitleýär.Diňe hilini has gowulaşdyrmak we hilini ýokarlandyrmak üçin hil barada aşa güýçli düşünjä eýe bolmak, Befe-iň hilini has gowulaşdyryp biler.

Hil, has gowy durmuş iýmitleri arkaly üstünlik hemişelik we üznüksiz ösüp biler.


  • Öňki:
  • Indiki: