Organiki sogan, hapalanma ýok

Sogan Hytaýyň hemme ýerinde paýlanýar we giňden ösdürilýär, ýöne Hytaýyň daşynda.
Sogan, adam bedenine uly peýdaly belok, uglewodlar we beýleki witaminler we minerallary öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görnüşi

Ine, iň meşhur organiki sogan sogan önümlerimiz:
* Organiki ýaşyl sogan
* Organiki gabyklar kesildi
* Organiki şallots puree
* Kesilen bölekler
* Organiki ýaşyl sogan
* Leek kesilen
* Leek dilimlenen
* Leek Puree

Önümlerimiziň sanawynda organiki ýaly has köp wariant görüp bilersiňiz!

Organic-Onion-Series-No-Pollution-details2

Kompaniýanyň tertibi

Los An Angeleselesdäki, Şanhaýdaky we Tokiodaky gözleg we barlag toparlarymyz häzirki zaman tehnologiýasyny 100 ýyllyk taryhy bilen birleşdirip, müşderilerimize iň täze aşhanalary hödürleýär.Birinji synp desgamyzda halkara derejesinde öndürýäris.Şereketde 4 sany ösen IQF önümçilik liniýasy we 2 sany azyk önümçiligi liniýasy bar.Productionyllyk önümçilik kuwwaty 10 000 metrik tonnadan (22 million funt) geçýär we önüm bahasy 50 million dollardan geçýär.

Biziň iş syýasatymyz: "adamlara gönükdirilen, ajaýyp hil, öňdebaryjy we innowasiýa, ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döretmek".Ekin meýdanlarynda ösýän daýhanlardan başlap, öýümizdäki iýmitlerden lezzet alýan sarp edijilere çenli olary bir görýäris we önümlerimiz olary “saglyk”, “abadançylyk” we “ösüş” maksatlarymyz arkaly baglanyşdyrýar.Täze bölek satuw önümlerimiz, ösümlik önümleriniň deňiz önümleri çow mein, gök önüm gowrulan tüwi, küýze stikerleri, bahar rulonlary, ýörite otlar we ABŞ-nyň ähli esasy bölek bazarlary üçin ýörite gök önümler ýaly ösen Aziýa bişirilen iýmitleri hödürledi. organiki, glýutsiz we GMO däl görnüşleri öz içine alýan ingredientler, otda gowrulan tagamly gök önümler, garylan gök önümler / miweler we tagamly, çalt we taýýarlamak üçin "Krispy King" marka önümi ýaly özboluşly önümleri döredýäris. Her bir öňe gidiş ädimde önümiň hilini diňe SOP laýyklykda berk öndürmek üpjün edilip bilner.

Jikme-jiklikler üstünligi ýa-da şowsuzlygy kesgitleýär, garaýyş hemme zady kesgitleýär.Diňe hilini has gowulaşdyrmak we hilini ýokarlandyrmak üçin hil barada aşa güýçli düşünjä eýe bolmak, Befe-iň hilini has gowulaşdyryp biler.

Hil, has gowy durmuş iýmitleri arkaly üstünlik hemişelik we üznüksiz ösüp biler.


  • Öňki:
  • Indiki: