Çili gowrulan et, çili ýok, diňe et.

Golaýda, golaýdaky Hunan restoranynda Neisenjun bir daýhanyň gowrulan etini sargyt etdi we stoluň başynda geçmişde “burç gowrulan et” daýhanyň gowrulan eti, indi bolsa “et gowrulan burç” bolýar, bu bolsa dynç günlerini ýakymly edýär. etdäki dostlar iýmek üçin burç saýlaýarlar.

Şol söwdanyň dosty duýgy bilen uludan demini aldy: “Iki uly dogan indi gymmat dälmi?”

Onlaýn täze bölek satuw platformasyna görä, gowrulan doňuz etinde ulanylýan sapak burçunyň bahasy 3,80 ýuana / 150 gram (takmynan 12,67 ýuana / jin), burç burç 9,89 ýuana / 300 gram (takmynan 16,48 ýuana / jin) we tüwi burç 6.99 ýuana / 50 gram (takmynan 69,9 ýuana / jin).Neisenjun soňra etiň bahasyny, doňuzyň arka aýagynyň etiniň 11,9 ýuany / jyn, sygyr etiniň 39,9 ýuany / jinini barlady.

Başga bir söz bilen aýdylanda, bir baldak burç burçundan 5 jyn köp doňuz etini ýa-da bölek satuw nokadynda 2 jyn sygyr etini satyn alyp biler.

Diňe bu däl, xiaomi burç sahypasynda “satylan” hem görkezilýär, hakykatdanam “tapmak kyn burç” hökmünde häsiýetlendirilip bilner.

Çiliniň bahasy ýokarlanýar, diňe bölek satuw nokadynda däl.

Lomaý satuw bazarynda ýaşyl burçuň bahasy geçen ýylyň ahyrynda 5.55 ýuana / kg-dan 11,19 ýuana / kg çenli ýokarlandy we 101,62% ýokarlandy;Gyzyl burç geçen ýylyň oktýabr aýynda 7.54 ýuandan / kg-dan 24,61 ýuana / kg ýa-da 226,40% ýokarlandy;Guradylan zolak burçunyň (tüwi burçunyň) bahasy ýylyň başynda 17,18 ýuandan / kg-dan ýokarlanyp, bary-ýogy 3 aýyň içinde 31,91 ýuana / kg ýokarlandy, bu bolsa 85,74% ýokarlandy.

Çiliniň bahasy ýaryljak ýaly.


Poçta wagty: 27-2022-nji aprel