Kiçijik asparagus, buýsançly rowaýat.

Daşary ýurtlardan getirilýän önümlerden başlap, gözleg we ösüş derejesi bilen dünýäniň iň uly pudaklarynyň birine çenli soňky 20 ýylda hytaý halkynyň yhlasy we paýhasy bilen şöhle saçýar.

Asparagus germplazm baýlyklarynyň ilkinji partiýasynyň ornaşdyrylmagyndan başlap, garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan Hytaýyň ilkinji asparagus görnüşlerini ösdürip ýetişdirmekden, asparagus genom taslamasynyň başlangyjyna we öňdebaryjy hyzmatdaşlygyna çenli, bu 20 ýylda Jiangxi halkynyň dyrmaşmagy we gözlegleri hasaba alyndy. .

Hytaý dünýädäki asparagus senagatynyň önümçilik, gaýtadan işlemek, söwda, gözleg we ösüş merkezine öwrüldi.Milli telekeçilik däl senagatyň (oba hojalygy) ylmy gözlegleriniň baş hünärmeni we Jiangxi Oba hojalygy Ylymlar akademiýasynyň inspektory, doktor Çen Guangyu ýakyn 30 ýylda dünýä asparagus pudagynyň Hytaý tarapyndan ýolbaşçylyk ediljekdigini buýsanç bilen aýtdy.

Innowasiýa: dünýädäki asparagus pudagynda öňdebaryjy orny döretmek

Haýsy asparagus duza çydamly?Haýsy garaguş guraklyga çydamly?

Asparagus genomynyň yzygiderliliginiň netijeleri 16-njy oktýabrda Nançangda geçiriljek 13-nji Bütindünýä Asparagus Kongresiniň üns merkezinde bolar, hytaýly alymlar tarapyndan başlanan we ýolbaşçylyk edilýän bu halkara hyzmatdaşlygy, täze asparagus görnüşleriniň önümçilik zerurlyklaryna görä saýlanyp ösdürilip bilinjekdigini aňladýar. molekulýar köpeltmek usullary, asparagus pudagy üçin genomdan soňky döwri başlaýar.

“Asparagus Genome” taslamasynyň halkara hyzmatdaşlygy Jiangxi Oba hojalygy ylymlary akademiýasy we ABŞ-nyň Jorjiýa uniwersiteti ýaly içerki we daşary ýurtly hünärmenler tarapyndan utgaşdyrylýar.Bu hyýar alymlarynyň ýolbaşçylygyndaky Genom taslamasynyň hyýar genom taslamasyndan soň ikinji halkara hyzmatdaşlygy taslamasydyr.

Doktor Çen Guangyunyň ýolbaşçylygyndaky Jiangxi Oba hojalygy Ylymlar akademiýasynyň asparagus innowasiýa topary, hytaý asparagus pudagynyň esasy gözleg we ösüş toparydyr.Hut şu topar Ortaýer deňziniň kenaryndan Hytaýa ilkinji gezek asparagus germplazma çeşmelerini hödürledi, Hytaýda ilkinji asparagus germplazm çeşmesi çagalar bagyny döretdi we düýbünden garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan birnäçe täze görnüşi ösdürip ýetişdirdi.

Asparagus iki taraply we, adatça, doly tohumçylyk ulgamyny döretmek üçin azyndan 20 ýyl gerek.Dokuma medeniýeti tehnologiýasyny we molekulýar marker kömekçi tehnologiýany ulanmak bilen, Jiangxi-de innowasiýa topary dürli görnüşlerden başlap, köpeltmekden üstünlikli böküşi bary-ýogy 10 ýylda tamamlady.“Jinggang 701 ″, döwlet klonly gibrid F1 nesli tarapyndan tassyklanan ilkinji täze görnüş,“ Jinggang Hong ”, gyrmyzy tetraploidiň täze görnüşi,“ Jinggang 111 ”molekulýar marker kömegi bilen ösdürip ýetişdirmek tehnologiýasy tarapyndan saýlanan ilkinji erkek görnüşdir. .Şeýlelik bilen, Hytaý importa doly bil baglaýan we beýlekiler tarapyndan gözegçilik edilýän asparagus tohumlarynyň passiw ýagdaýyny soňlady.

Asparagus rak keseli diýlip atlandyrylýan baldak keseli, hasyl bolanda hasylyny 30 göterime çenli azaldyp biler.Welaýat Oba hojalygy Ylymlar akademiýasynyň asparagus innowasiýa topary, çydamly dürlüligi ösdürip ýetişdirmek we ösdürip ýetişdirmek tehnologiýasyny goldamak nukdaýnazaryndan bir gezekde kök urmagy aradan aýyrdy.Topar tarapyndan üpjün edilen standart desgalary ösdürip ýetişdirmek usullaryny ulanyp, asparagus her gektardan ortaça 20 tonnadan gowrak hasyl berýär, daşary ýurtdaky şuňa meňzeş desgalarda her gektardan 4 tonna deňdir.

Garaşsyz innowasiýalaryň ajaýyp üstünliklerine daýanmak bilen, welaýat oba hojalygy ylymlary akademiýasy, 3 sany asparagus senagatynyň ilkinji partiýasynyň işlenip düzülmegine ýolbaşçylyk etdi we dünýä derejesinde organiki asparagus önümçilik görkeziş bazasyny döretdi.Hytaýda iň ösen organiki asparagus ekiş tertibini döretdik we theB organiki şahadatnamasyny aldyk we halkara bazaryna “ýaşyl geçiş” aldyk.


Poçta wagty: 27-2022-nji aprel