Limon oty deriniň tagamyny iýmitlendirýär we güýçlendirýär.

Wildabany ösümlikleriň tropiki ýerlerinde, Hytaýda, guangdongda, hainanda we Taýwanda limon otunyň bir görnüşi ösýärmi, uly meýdany bar, ösümligiň tebigy ysy bar we arassalaýyş zawodyndan soň ýapraklary bilen ileri tutulýar. efir ýagy we zarýaddan soň tutuş ösümligi derman hökmünde ulanylyp bilner, esasanam ýokary dermanlyk gymmaty bolan Hytaýyň dermanlyk materiallarydyr.Limon otunyň täsirliligini we dermanlyk bahasyny bilmek isleseňiz, ony kiaobian bilen barlap bilersiňiz.

Limon otunyň täsiri we täsiri

1. Derini iýmitlendiriň

Limon oty diňe bir tebigy hoşboý ys bilen däl, eýsem düzüminde baý witaminleri hem öz içine alýar, beden siňdirilenden soň, pigmentiň döremeginiň öňüni alyp biler we deriniň üstündäki pigmentiň ýygnanmagynyň öňüni alyp biler, üstesine-de, derini agardyp biler. polisakaridler we bedeniň siňdirilenden soň beýleki işjeň maddalar derini iýmitlendirip we ýumşak edip, deriniň çeýeligini gowulaşdyryp, deriniň garramagyny yza süýşürip biler.

2. antibakterial we çişmä garşy

Derman serişdeleri, limon otlary we käbir adamlar ony içmek üçin köpürjik suwdan peýdalanýarlar, dürli duýgur bakteriýalarda we patogen bakteriýalarda bedeni ýok edip bilerler, bakteriýalaryň adam bedeninde köpelmeginiň we köpelmeginiň öňüni alyp bilerler, adatça bedeniň çişmeginiň öňüni alyp bilerler. suwy ýüzüňi ýuwmak, deri keselini çuňňur arassalamak, ýagyň bölünip çykmagyny kadalaşdyrmak, adam derisiniň näzik we sagdyn ýagdaýyny saklamak üçin.

3. Tagamy we ysy güýçlendiriň

Gündelik durmuşda limon oty ýakymly işçi hökmünde hem ulanylyp bilner, esasanam käbir etiň marinadasynda, dogry mukdarda limon otuny goşmak etiň ysyny aýryp biler we biraz limon ysyny berer, şonuň üçin etiň tagamy bolar. bişirilenden soň gaty gowy.

Limon otunyň dermanlyk gymmaty

1. Semizligi bejermek

Limon otunyň semizlige aç-açan bejeriş täsiri bar.Bejergide limon otuny bibariya bilen garmaly we suw bilen gaýnandan soň almaly.Adam bedenindäki artykmaç suwuň alyş-çalşyny çaltlaşdyryp bilerler, diuretik detoksifikasiýa edip bilerler, şeýle hem adamlar alandan soň horlanmak üçin bedende ýagyň ýanmagyna kömek edip bilerler.

2. iç gatamagy bejermek

Limon oty adamyň içegesine ýeňil gyjyndyrma döredýär, içege peristaltikasyny çaltlaşdyryp bilýär we içege diwaryndaky toksinleri arassalap bilýär, içegeden soň adamlar, dogralan täze limon otuny göni suwdan soň gowurmak üçin suwdan soň goşup bilerler. eriş, iki usul hem defekasiýa wagtyny gysgaldyp biler, defekasiýany päsgelçiliksiz saklap biler.


Poçta wagty: 27-2022-nji aprel