Pes temperaturada gowrulan gök önümler seriýasy

“Better Life Foods Inc” Aziýa aşhanalaryny we ýakymly tagamlaryny öndürýän “Better Gourmet” bilen manydaş.Iň gowusy ýok, diňe gowusy!Lezzetli gözleg pudagynda yzygiderli tagalla ederis, hiç wagt durmarys we kämillige ymtylmarys. Gowy durmuş iýmitleri Krispy gök önümleriniň birnäçesini hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görnüşi

Ine, iň meşhur “Krispy” önümlerimiz:
Organiki çişik asparagus
Organiki çişik gülýaka
Organiki çişik şeker Snap nohut
Organiki çişik Şiitake kömelegi
Organiki çişik gyzyl şugundyr

Önümlerimiziň sanawynda organiki ýaly has köp wariant görüp bilersiňiz!

Low-temperature-fried-food-details1
Low-temperature-fried-food-details2
Low-temperature-fried-food-details4

Kompaniýanyň tertibi

Biziň iş syýasatymyz: "adamlara gönükdirilen, ajaýyp hil, öňdebaryjy we innowasiýa, ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döretmek".Ekin meýdanlarynda ösýän daýhanlardan başlap, öýümizdäki iýmitlerden lezzet alýan sarp edijilere çenli olary bir görýäris we önümlerimiz olary “saglyk”, “abadançylyk” we “ösüş” maksatlarymyz arkaly baglanyşdyrýar.Täze bölek satuw önümlerimiz, ösümlik önümleriniň deňiz önümleri çow mein, gök önüm gowrulan tüwi, küýze stikerleri, bahar rulonlary, ýörite otlar we ABŞ-nyň ähli esasy bölek bazarlary üçin ýörite gök önümler ýaly ösen Aziýa bişirilen iýmitleri hödürledi. organiki, glýutsiz we GMO däl görnüşleri öz içine alýan ingredientler, otda gowrulan tagamly gök önümler, garylan gök önümler / miweler we tagamly, çalt we taýýarlamak üçin "Krispy King" marka önümi ýaly özboluşly önümleri döredýäris. Her bir öňe gidiş ädimde önümiň hilini diňe SOP laýyklykda berk öndürmek üpjün edilip bilner.

“Better Life Foods Inc” senagat pudagynda öňdebaryjydyr.Şeýle hem, Demirgazyk Amerikanyň hemme ýerinde müşderilerimiz üçin ýöriteleşdirilen we üýtgeşik önüm öndürip bileris.Önümlerimizi bölekleýin azyk dükanlarynda we klublarda tapyp bilersiňiz.

“Better Life Foods Inc” naharhanalarymyzdan lezzet alarsyňyz we siziň bilen hyzmatdaşlygyň geljekdäki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki: